Architect Job: Lecturer in Landscaping

Updates on engineering and architecture jobs available around the world

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff. At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

 • Part-Time (22.2 hours per week)
 • Permanent
 • £22,581 – £44,442 per annum (depending on qualifications and experience)
 • Tycoch campus

Key Responsibilities:

 • To deliver Landscaping and Eco-Construction qualifications at level 1 and level 2 
 • Actively contribute to the 14 – 16 curriculum 
 • Ensure teaching and learning strategies and teaching materials are planned as well as accessible to meet the varied needs of all learners

About you:

 • Qualified teacher with experience of working with hard to reach learners 
 • Enthusiasm and passion for the outdoors /sustainable horticulture / landscaping and eco construction
 • Excellent learner management skills coupled with the tenacity, commitment and patience to deal with a variety of learners, many with ALN and challenging behaviour. 

Benefits for you:

 • 46 days annual leave (pro-rata), plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • Two staff well-being days
 • View more benefits here:  https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Full-Time Equivalent Salary: £22,581 – £44,442 per annum dependent on qualifications and experience. 

Benefits:
National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher’s Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

 

Darlithydd mewn Tirlunio  

Cyfeirnod: JUN20237837

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

 • Rhan Amswer (22.2 awr y wythnos)
 • Parhaol
 • £22,581 – £44,442 y flwyddyn
 • Tycoch campws

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio, paratoi ac addysgu sesiynau cyffrous a difyr o fewn maes pwnc tirlunio/ecoadeiladu – Lefel 1 a 2
 • Cyfrannu’n weithredol at y cwricwlwm 14-16
 • Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau dysgu yn cael eu cynllunio a’u bod yn hygyrch, er mwyn diwallu anghenion amrywiol pob dysgwr.

Amdanoch chi:

 • Athro cymwysedig sydd â phrofiad o weithio’n galed i ymgysylltu â dysgwyr
 • Brwdfrydedd ac angerdd am yr awyr agored / garddwriaeth ac ecoadeiladu
 • Sgiliau rheoli dysgwyr gwych ynghyd â dycnwch, ymrwymiad ac amynedd i ddelio ag amrywiaeth o ddysgwyr, llawer ohonynt yn ddysgwyr ADY sydd ag ymddygiad heriol

 Buddion:

 • 46 diwrnod (pro-rata) o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £22,581 – £44,442 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad. 

Buddion:
Hawl i gael gwyliau’r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *